StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereenCIRCO-track Loodvrije recreatieve Visserij 

Met CIRCO wordt een project Zeer Zorgwekkende Stoffen voorbereid. In het najaar zal Recreatieve visserij Loodvrij starten. Informatie hierover is te vinden op de CIRCO site, ook SGW kan u informeren. Aanmelden voor deze CIRCO track is mogelijk:  https://www.circonl.nl/agenda/workshop-track-loodvrije-recreatieve-visserij/

Wolfraam tungsten visgewichten

De Stuurgroep Green Deal is in december 2019 benaderd over de promotie van het gebruik van wolfraam als milieuvriendelijk alternatief voor lood. Wolfraam is een zwaar metaal en niet onverdacht qua relevantie voor het milieu. Visgewichten van wolfraam bevatten nikkel en/of kobalt, beiden Zeer Zorgwekkende Stoffen. De Stuurgroep heeft tot op heden niet gereageerd. Wel gaat het promoten van wolfraam vanuit de Green Deal als milieuvriendelijk alternatief door. 

 Verzoek om comments ECHA/REACH

Op het verzoek om commentaar over het voorstel het in de handel brengen van lood voor de jacht en de hengelsport heeft SGW een comment ingediend. De inhoud laat zich raden, maar ook het thuisgieten is onder de aandacht gebracht. De ingediende commentaren zijn helaas niet op de site van ECHA te vinden. Wel stukken over het vislood en de gevolgen van het lood voor mens en dier.  https://echa.europa.eu/nl/home. 

Kamer van Koophandel Innovatie Top 100

De inzet van Modified Materials BV voor vervanging van visgewichten van lood door materiaal dat voor het water(systeem) en de mens geen schade oplevert, is gewaardeerd:  In de strijd tussen de meest innovatieve MKB bedrijven in Nederland  staat Modified Materials met het werk aan en voor de loodvervangers op plek 17. Een prestatie waarvoor SGW  waardering uitspreekt. Modified Materials gefeliciteerd met deze erkenning. Zie het persbericht.


Roer na twee jaar vissen zonder lood

Zonder lood vissen in de Roer gebeurt steeds minder, de sportvisserijorganisaties noch het waterschap geven aandacht aan de handhaving en dus gebruiken de vissers weer als voorheen lood. 

Kerstmis en lood in Duitsland, Blei zu Weihnachten und Silvester 


 Verkoop van sets voor Bleigiessen is in Duitsland per 2018 verboden. In Duitsland is het een oude gewoonte rond de kerst lood in huis te smelten en dit gesmolten lood in water te laten stollen. Bij dit stollen ontstaan grillige vormen waarmee een voorspelling voor het volgende jaar gedaan kan worden. Een soort waarzeggen met lood dus. De hiermee gemaakte Bleilametta wordt in de kerstboom gehangen.

Op de website van het Umwelt Bundesambt is hierover een en ander te vinden.

De verkoop van de materialen hiervoor is niet meer toegestaan, de volksgezondheid wordt hierdoor te veel geschaad. Bij het smelten van lood ontstaan zeer giftige loodoxiden die de hierbij aanwezige personen inademen, de looddeeltjes slaan in de woonkamer neer (het gebeurt in huis aan de tafel), en bij contact met het lood komt het lood aan de hand/vingers en zo in het lichaam. Met name kinderen zitten veel met de vingers in de mond. Een kleine hoeveelheid lood bij kinderen leidt tot vermindering van de intelligentie. Bij verbranding of composteren van de kerstbomen wordt het er in achtergebleven lood verder verspreid.

Bij het zelfgieten van vislood worden veel grotere hoeveelheden lood gesmolten. Hierbij komen dezelfde loodoxiden vrij in veel grotere hoeveelheden. 


Notre-Dame en lood

Bij de brand op 15 april in de Notre Dame is de omgeving verontreinigd met lood. Dit lood “verdampte” door de hitte en daalde neer in de omgeving. Omwonenden wordt geadviseerd hun huis, de verharding, de meubels en het speelgoed geregeld schoon te maken. Schoonmaken moet met natte doeken en dweilen om het loodstof niet weer te verspreiden. Stofzuigers mogen niet worden gebruikt, deze verspreiden het loodstof weer. Advies voor omwonenden is geregeld de handen te wassen, de nagels kort te houden en er niet op te bijten. Waarschuwingen zijn vooral voor zwangere vrouwen en jonge kinderen omdat deze gemakkelijk lood opnemen. Lood is erg giftig, in het lichaam brengt het schade toe aan het zenuwstelsel en de bloedsomloop. Gevolgen voor zich ontwikkelende hersenen bij zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn daling van het IQ en gedragsproblemen als ADHD.

In de grond bij de Notre Dame zit nu zo’n 10 tot 20 gram lood per kilo grond. Het gaat maanden duren voor dit vermindert.

P.S. Het zelf gieten van lood is de Notre Dame in het klein. Ook hierbij verdampt het lood en daalt in de omgeving loodstof neer. 

 

 


Week van het Water

Loodvrije visgewichten op Bovigne

Tijdens de Week van ons Water 2019, op moederdag 12 mei, organiseerde Waterschap Brabantse Delta een open dag op landgoed Bovingne. Honderden bezoekers genoten van het mooie weer en in thema’s georganiseerde voorlichting.  Bij het thema de Grondstoffenfabriek gaf teamleider Rini van Haperen uitleg over de waardevolle stoffen die uit rioolwater te winnen zijn, o.a. de blauwe kleurstof Vivianiet en het polymeer PHA. Als voorbeeld van PHA gebruik werden de gewichten voor de sportvisserij gemaakt van ijzerpoeder en een binder op basis van PHA van producent Modified Materials getoond. Bezoekers reageerden enthousiast op de vervanging van het giftige lood door ijzer met behulp van PHA. 


Staatsbosbeheer en visrecht 

Vanaf 1 april 2019 geeft Staatsbosbeheer voor het water waarvoor zij visrecht uitgeeft alleen nog  visrecht uit met de voorwaarde dat er geen lood gebruikt wordt bij het vissen:

ArtikeL 15. Gebruik Lood

Uit hoofde van milieubescherming stelt verhuurder bijzondere eisen aan het verzwaren van vislijnen teneinde het gebruik van vislood (o.a. loodhagel) te kunnen beëindigen. Op het moment dat milieu vriendelijke alternatieven voor vislood zijn gevonden, die onder meer worden gedragen door “Sportvisserij Nederland”, verplicht de huurder zich terstond, zich te onthouden van het gebruik van vislood zonder dat daartoe een tussentijdse wijziging van de voorwaarden, uit deze overeenkomst noodzakelijk is.


ZZS, BBT, Minimalisatie en Green Deal

Op 11 december 2018 heeft SGW aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover vragen gesteld. Het antwoord op deze brief, van 11 januari 2019, riep vragen op die hierna gesteld zijn. Bezwaar is ingediend op 26 april op het besluit van de minister van 5 april 2019.

Op de website van GroenKennisnet van de Wageningen Universiteit staat ook informatie over de Green Deal Sportvisserij loodvrij, hierbij de link: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/In-2027-is-de-visserij-loodvrij.htm


Vergunningen om te vissen zonder lood

In de Zwaakse Weel doet vereniging Natuurmonumenten sinds 2015 een oproep aan vissers om zonder lood te vissen. Loodvrij vismateriaal is door Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar natuurgebied Zwaakse Weel, daarvoor beschikbaar gesteld. 

 In de Roer worden vanaf 2019 alleen dag en weekvergunningen uitgegeven voor het vissen zonder lood. 


Waterschap Brabantse verleent een vergunning met een verbod op het gebruik van lood en voorgeschreven Best Beschikbare Techniek om te vissen.