StichtingGezondWater
gezond water voor alles en iedereen

Korte samenvatting van Wet- en Regelgeving

Waterwet

Zonder vergunning of algemene vrijstelling is het verboden materiaal in het water te brengen. De Waterwet kent ook  een voorzorgartikel waarin staat dat eenieder er zorg voor moet dragen het water niet te verontreinigen


Visserijwet 

Het gebruik van een vistuig met materiaal dat zich ophoopt in de voedselketen of dat de natuur schaadt is niet toegestaan.


Wet natuurbescherming

Zonder Wnvergunning is het niet geoorloofd lood in de natuur te brengen of kwijt te raken. Achtergelaten verontreiniging als lood moet worden gemeld bij het bevoegde gezag en worden opgeruimd. Ook de Wet natuurbescherming kent een voorzorgsartikel.

Wet milieubeheer

Deze wet verbiedt het verontreinigen van het milieu en kent de plicht verontreiniging op te ruimen. Hiernaast kent deze wet een voorzorgbeginsel en een verbod op de verkoop van milieubezwaarlijk materiaal door bedrijven.


Best Beschikbare Technieken

De Waterwet en de Wet milieubeheer schrijven voor dat voor bezwaarlijke activiteiten de best beschikbare technieken moeten worden ingezet. Het gebruik maken van lood is niet de Best Beschikbare Techniek om te vissen.


Zeer Zorgwekkende Stoffen 

Er is een lijst vastgesteld door de de Minister met daarop een aantal zeer zorgwekkende stoffen. Deze stoffen verontreinigen het milieu ernstig en zijn veelal carcinogeen of verstoren ontwikkeling of reproduktie. Lood, nikkel en kobalt staan op deze lijst. Vanaf 1 januari 2016 moet het gebruik van ZZS worden geminimaliseerd. 


Voorkomen van emissie van ZZS en toepassen van BBT

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft gerapporteerd over het gebrek aan inzet op  en gebruik van BBT voor ZZS aan de minister, lood wordt hierin met name genoemd. Deze rapportage is in november 2018 aan de Tweede Kamer voorgelegd op basis hiervan zijn afspraken over versterkte aanpak van ZZS gemaakt door staatssecretaris en provincies.

REACH en ECHA

In het rapport lead ammunition investigation, a review of the available information in lead in shot used in terrestrial environments, in ammunition and in fishing tackle, van 27 november 2018, wordt ingegaan op de hoeveelheden  lood die sportvissers kwijtraken en de gevolgen van dit verlies voor watrvogels en de natuur.

De ECHA heeft een voorstel voor het verbieden van de verkoop en het gebruik van lood voor het vissen voor zienswijzen opengesteld op 24 maart 2021. Tot 21 september kunnen hierop commentaren ingediend worden. SGW heeft dat gedaan zie hiervoor onder ECHA. De comments die zijn ingediend zijn ook te bekijken via de link onder ECHA. 


Chemische en veiligheidsinformatie van een aantal zware metalen

In het bestand hiernaast staat informatie over metalen die sportvissers gebruiken om mee te vissen.